Deklarimet Personale dhe pagesat e detyrimeve tatimore

Përgjegjësia për deklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore mbi të ardhurat personale të siguruara në forma të tjera përveç pagës, nuk e kanë vetëm Shoqëritë apo personat Fizikë/Juridikë të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe që janë pajisur me një Nipt. Ky është një detyrim për çdo individ që jeton e punon në Shqipëri. Të tilla janë të ardhurat e siguruara nga qiraja apo marrëveshje të tjera kontraktuale të natyrave të ndryshme.

Si të tillë, këta individë kanë detyrimin të regjistrohen si tatimpagues në sistemin tatimor. Si mund të bëjnë këtë?
– Mënyra më e thjeshtë është të paraqiteni para sportelit të shërbimit për tatimpaguesit dhe të bëni një kërkesë sipas formatit të vënë në dispozicion. Në këtë formular duhet të specifikoni detyrimin tatimor për të cilin doni të regjistroheni (Psh. në rastin e deklarimit të të ardhurave nga qiraja e objekteve që keni në pronësi do të ishte Tatimi mbi Qeranë që në sistemin tatimor është klasifikuar nën Tatimin e Mbatjur në Burim).
Pas këtij hapi shërbimi i tatimpaguesit do ju vërë në dispozicion Username (që normalisht është Numri i Identifikimit) dhe password (Fjalëkalimi i parë i gjeneruar është “Tatimetemia12”). Me këto të dhëna ju mund të bëni deklarimin dhe të gjeneroni urdhërpagesën për ta paguar më pas në çdo bankë të nivelit të dytë.

– Duke u regjistruar në portalin e Tatimeve duke klikuar këtu. Më pas mund të ndiqni hapat e prezantuar për regjistrimin. Për t’u regjistruar apo ç’regjistruar nga sistemi për një shërbim specifik, duhet të paraqiteni para zyrave të Shërbimit për Tatimpaguesin.

Wave – Sistem faturimi dhe kontabel online FALAS*

Reflektoni profesionalizëm dhe merrni pagesat për faturat

Krijo dhe dërgo fatura elektronike profesionale, vlerësime dhe regjistro shpenzimet në disa sekonda. Kontrollo stutusin e pagesës së faturave tuaja që të jeni në gjendje të verifikoni kur do keni lekët në llogarinë tuaj bankare

Fuqizoni biznesin tuaj në të gjitha nivelet

Pranoni pagesa me kartë krediti për arkëtime të shpejta. Shumica e faturave elektronike që paguhen me Kartë Krediti paguhen brenda 2 ditësh ose më shpejt. Ju dhe klientët tuaj do të shijoni këtë mundësi.

Organizohu dhe drejto një biznes më të mirë

Regjistro të ardhurat dhe shpenzimet duke përdorur pajisje skanimi të faturave dhe kuponëve tatimorë apo transaksioneve të bankës. Shmang hedhjen manuale të të dhënave, mos u shqetësoni më për transaksionet që nuk i mbani mend dhe përgatitu për momentin e deklarimit të tatimeve pa stres.

Kriko një llogari falas tani WAVEAPPS