Kalendari Tatimor OJF

Lloji i deklarimit Afati i deklarimit Afati i pagesës
Deklarimi i tatimit mbi fitimin Jo më vonë se data 31 Mars e vitit që pason periudhën tatimore Këst 3-mujor: jo më vonë se data 30 e muajit të fundit të 3-mujorit (30 Mars, 30 Qershor, 30 Shtator, 30 Dhjetor); ose këst mujor: jo më vonë se data 15 e çdo muaji.
Deklarimi mujor i tatimit mbi të ardhurat nga punësimi (TAP) Jo më vonë se data 20 e muajit që pason periudhën tatimore për tatimpagues të regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim mbi fitimin; për tatimpaguesit e regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim i thjeshtuar mbi fitimin kryhet brenda datës 20 të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik Jo më vonë se data 20 e muajit që pason periudhën tatimore, për tatimpagues të regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim mbi fitimin; për tatimpaguesit e regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim i thjeshtuar mbi fitimin kryhet brenda datës 20 të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik
Deklarimi mujor i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore Jo më vonë se data 20 e muajit që pason periudhën tatimore për tatimpagues të regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim mbi fitimin; për tatimpaguesit e regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim i thjeshtuar mbi fitimin kryhet brenda datës 20 të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik Jo më vonë se data 20 e muajit që pason periudhën tatimore, për tatimpagues të regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim mbi fitimin; për tatimpaguesit e regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim i thjeshtuar mbi fitimin kryhet brenda datës 20 të muajit të parë pas përfundimit të çdo tremujori të vitit kalendarik
Deklarimi i tatimit në burim Jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës Jo më vonë se data 20 e muajit pasardhës
Deklarimi i tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) Jo më vonë se data 14 e muajit pasardhës Jo më vonë se data 14 e muajit pasardhës
Deklarimi i taksave kombëtare Jo më vonë se data 15 e muajit pasardhës Jo më vonë se data 15 e muajit pasardhës
Deklarimi i tarifave kombëtare Jo më vonë se data 15 e muajit pasardhës Jo më vonë se data 15 e muajit pasardhës

VENDIM Nr. 399, datë 3.5.2017 PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI

VENDIM
Nr. 399, datë 3.5.2017
PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 111, të ligjit nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të pikës 1, të
nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat në caktimin e pagave dhe
të shpërblimeve”, me propozimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe
ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo person juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 24
000 (njëzet e katër mijë) lekë.
2. Paga bazë minimale mujore jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës.
3. Paga bazë minimale, orare, të jetë 138 (njëqind e tridhjetë e tetë) lekë.
4. Shtesat me karakter të përhershëm jepen mbi pagën bazë.
5. Vendimi nr. 573, datë 3.7.2013, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pagës
minimale në shkallë vendi”, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 98, datë 5 maj 2017.

PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN/SHUARJEN E DETYRIMEVE TATIMORE…

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave,
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:
KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Objekti i ligjit
Ky ligj parashikon pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore të papaguara, të
detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të
transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore të papaguara. Continue reading “PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN/SHUARJEN E DETYRIMEVE TATIMORE…”