Depozitimi i Vendimeve të Fondacioni/Shoqatës

Proçedura e depozitimit të vendimeve të Bordit të Drejtorëve apo antarësisë apo Bordit të Shoqatës në varësi të formës së organizimit është si më poshtë:

Përpilohet një kërkesë e cila nënshkruhet nga titullari i Institucionit (Shoqatës apo Fondacionit) në të cilën specifikohen vendimet që janë marrë dhe çfarë kërkohet të merret në shqyrtim nga Gjykata. Një format i një kërkese të tillë e gjeni bashkëngjitur dokumentit.