Tatimi në Burim (15% e Neto apo Bruto)?

Nisur nga shumë pyetje dhe paqartësi në lidhje me faktin se mbi ç’bazë llogaritet vlera e Tatimit në Burim të pagesave të kryera (Qira, pagesa profesionale, etj), po paraqesim llogjikën që qëndron pas kësaj.

Termi “Tatim në Burim” nënkupton që nga pagesa që do bëhej do të mbahej 15% për ta deklaruar dhe paguar si të tillë tek Tatimet. Kjo do të thotë se 15% merret nga vlera Bruto. Nëse në marrëveshjen e arritur me palën përfituese të pagesës është që do të paguhet një shumë CASH prej X lekë në këtë rast vlera e tatimit do të llogaritej mbi shumën bruto që në këtë rast është X/85% ose X/0.85. Pra Bruto nuk eshte X+15%*X por X/0.85.
Tatimi në Burim është 15% e Brutos ose afersisht 17.647% (3/17) e Netos.

Shembull. Në një marrëveshje përkthimi për një material keni rënë dakord të paguani përkthyesin me 10000Lekë për punën e kryer dhe ai nuk siguron faturë tatimore për ju, por do të paguani këtë shërbim duke paguar Tatim në Burim. Pasi kryeni pagesën në muajin pasardhës (brenda datës 20 të muajit) duhet të bëni deklarimin dhe pagesën e këtij tatimi. Llogaritja bëhet si më poshtë:

Vlera Bruto për efekt tatimi do të ishte=10,000leke/0.85=11,764.7lekë

Nga kjo shumë do gjendet vlera e Tatimit në Burim (15%)= 0.15*11,764.7lekë=1,764.7Lekë

(Ose ndryshe tatimi do ishte = 3/17*10,000Lekë=1,764.7Lekë)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*