VENDIM Nr. 399, datë 3.5.2017 PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI

VENDIM
Nr. 399, datë 3.5.2017
PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 111, të ligjit nr. 7961, datë
12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të pikës 1, të
nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat në caktimin e pagave dhe
të shpërblimeve”, me propozimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe
ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Paga bazë minimale, mujore, për punonjësit, në shkallë vendi, që është e
detyrueshme të zbatohet nga çdo person juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 24
000 (njëzet e katër mijë) lekë.
2. Paga bazë minimale mujore jepet për 174 orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës
normale të punës.
3. Paga bazë minimale, orare, të jetë 138 (njëqind e tridhjetë e tetë) lekë.
4. Shtesat me karakter të përhershëm jepen mbi pagën bazë.
5. Vendimi nr. 573, datë 3.7.2013, i Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e pagës
minimale në shkallë vendi”, shfuqizohet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Botuar në Fletoren Zyrtare nr. 98, datë 5 maj 2017.