Deklarata e të ardhurave personale (Individ)

Çdo individ rezident në Republikën e Shqipërisë, i cili përfiton të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj, në shumën mbi 2,000,000 (dy milionë) lekë në vit, në mbështetje të Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, është i detyruar të paraqesë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave. […]

Nga 1 Prilli 2018, tatimpaguesit me qarkullim mbi 2 milionë lekë do të zbatojnë shkallën tatimore të TVSH-së, prej 20%, për çdo shitje të kryer

Tatimpaguesit, të cilët kanë realizuar një qarkullim mbi 2.000.000 (dy milionë) lekë, për vitin kalendarik 2017, si dhe ata që parashikojnë të realizojnë këtë qarkullim gjatë këtij viti, nga data 1 Prill 2018 duhet të regjistrohen me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së (tatimi mbi vlerën e shtuar). Çdo tatimpagues i regjistruar për TVSH-në, duhet të komunikojë me shoqërinë […]

Nisja e një Biznesi

“Realizimi i edeve tuaja për biznes” Nisja e një biznesi dikton nevojën për një planifikim të kujdesshëm. Ne jemi të gatshëm të mbështesim sipërmarrësit gjatë gjithë procesit të fillimit të një sipërmarrjeje që ajo të jetë e suksesshme. Informacion dhe Udhëzime Informacion për të përgatitur dhe udhëzuar sipërmarrësit. Ndihmon gjetjen e partnerëve dhe organizatave të […]

Formularë nga ISSH

PËRFITIMET AFATSHKURTRA Kërkesë për përfitim barrëlindjeje Vërtetim për paaftësi të përkohëshme Listëpagesa për përfitim afatshkurtër Proces-verbal aksidenti në punë   PENSIONE Dokumentat Pension Pleqërie Dokumentat Pension Social Dokumentat Pension Familjar Dokumentat_Pension_Invaliditeti Kërkesë_Paraprake_për_pension Kërkesë_Pension_pleqërie Kërkesë_Rishqyrtim_Pensioni Kerkese_Transferim_Pensioni Kërkesë_Pension_familjar Kërkesë_Pension_invaliditeti Kërkesë_Pension_social Vërtetim_Baza_vlerësuar   TRAJTIME TË TJERA Kërkesë_ushtarakët Kërkesë_Suplement_shtetëror Kërkesë_Dëshmorët Deklaratë_Ushtarakët Deklaratë_Suplement_Shtetëror Deklaratë_Ndërmarrje_Ushtarake Deklaratë_Minatori Vërtetim_Pagë_Referuese_Suplement_Shtetëror Vërtetim_Vite_Shërbimi_Suplement_Shtetëror

Tatimi në Burim (15% e Neto apo Bruto)?

Nisur nga shumë pyetje dhe paqartësi në lidhje me faktin se mbi ç’bazë llogaritet vlera e Tatimit në Burim të pagesave të kryera (Qira, pagesa profesionale, etj), po paraqesim llogjikën që qëndron pas kësaj. Termi “Tatim në Burim” nënkupton që nga pagesa që do bëhej do të mbahej 15% për ta deklaruar dhe paguar si […]

Shërbimi  “Oborre ne përdorim“

ATP  gjithashtu trajton  me vendim  kërkesat e  subjekteve për kalimin ne pronësi te oborreve  në përdorim. ATP bën vlerësimin e  kërkesave te subjekteve për kalimin ne pronësi te sipërfaqeve shtetërore kur ne dokumentin e pronësisë është shënimi “oborr ne përdorim ” . Tjetërsimi i sipërfaqes oborr ne përdorim për llogari te fondit te kompensimit financiar […]

Në lidhje me kasat fiskale dhe bizneset që operojnë Online

Në cilat raste një subjekt tatimpagues nuk detyrohet të pajiset dhe të përdorë pajisjet fiskale? Më poshtë do të gjeni bazën ligjore që detyron Biznesin të pajisen dhe të përdorin rregullisht kasat fiskale. Por, jo të gjitha bizneset janë të detyruara në bazë të këtij ligji që të përdorin atë. Bizneset që zgjedhin të përdorin […]

Minimizoni rrezikun e penalizimit nga deklarimet ne sistemin tatimor

Ka një sërë detajesh që neglizhojmë, të cilat na penalizojnë në momente të caktuara të aktivitetit tonë. Jo të gjithë, por një pjesë e mirë e jona duhet të ketë provuar penalizimin për deklarimet e vonuara dhe gjobat që rrjedhin prej tyre. Nga analiza e bërë rezultoi se rreth 50% e këtyre gjobave të paguara […]

Udhëzues Përdorimi

Dokumenta ndihmëse Deklaratat ne E-Filing  E-Filing Kontabiliteti  Librat e shitjes dhe blerjes  Listepagesa  Llogaria ime E-Filing  Menaxhimi i perfaqesuesve  Perdoruesit dhe rolet 

e-Shërbime për OJF dhe Ente Publike

Të gjithë tatimpaguesit e kanë të domosdoshëm bashkëpunimin dhe bashkëveprimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, ndaj në kuadër të përmirësimit në ofrimin e shërbimeve, për të sjellë shpejtësi, siguri, dhe transparencë të procesit, shërbimet elektronike, e-sherbimet, jane një mënyrë e drejtëpërdrejtë për të përmbushur detyrimet ligjore të taksapaguesve nëpërmjet deklarimit elektronik duke evituar kështu […]

e-Shërbime për Individë

Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individët dhe jeni të regjistruar në eFiling, klikoni këtu. Nëse jeni një individ privat dhe doni të dorëzoni Deklaraten Individuale Vjetore të të Ardhurave për Individet, por nuk jeni të regjistruar në eFiling, ju mund të regjistroheni duke klikuar këtu. Nëse nuk jeni nënshtetas Shqiptar, […]

Deklarimi në sistemin tatimor pas regjistrimit fillestar të personave fizikë të vetëpunësuar

Deklarimi në organin tatimor të personit fizik të vetëpunësuar pa punëmarrës dhe pa punonjës të papaguar të familjes mbi 16 vjeç, me të cilët ai punon dhe bashkëjeton ligjërisht, pasi është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në administratën tatimore dhe është pajisur me NIPT, kryhet deri të paktën 3 ditë përpara afatit të […]

Depozitimi i Vendimeve të Fondacioni/Shoqatës

Proçedura e depozitimit të vendimeve të Bordit të Drejtorëve apo antarësisë apo Bordit të Shoqatës në varësi të formës së organizimit është si më poshtë: Përpilohet një kërkesë e cila nënshkruhet nga titullari i Institucionit (Shoqatës apo Fondacionit) në të cilën specifikohen vendimet që janë marrë dhe çfarë kërkohet të merret në shqyrtim nga Gjykata. […]

Deklarimet Personale dhe pagesat e detyrimeve tatimore

Përgjegjësia për deklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore mbi të ardhurat personale të siguruara në forma të tjera përveç pagës, nuk e kanë vetëm Shoqëritë apo personat Fizikë/Juridikë të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe që janë pajisur me një Nipt. Ky është një detyrim për çdo individ që jeton e punon në Shqipëri. […]

Wave – Sistem faturimi dhe kontabel online FALAS*

Reflektoni profesionalizëm dhe merrni pagesat për faturat Krijo dhe dërgo fatura elektronike profesionale, vlerësime dhe regjistro shpenzimet në disa sekonda. Kontrollo stutusin e pagesës së faturave tuaja që të jeni në gjendje të verifikoni kur do keni lekët në llogarinë tuaj bankare Fuqizoni biznesin tuaj në të gjitha nivelet Pranoni pagesa me kartë krediti për […]

Mbajtja e dokumentacionit

Regjistrat, librat dhe informacioni financiar janë dokumente, që përmbajnë informacionin e regjistruar, në mënyrë kronologjike dhe sistematike, të veprimeve tregtare, të cilat mbahen për përcaktimin e shumës së detyrimeve tatimore të Organizatave Jofitimprurëse dhe Enteve Publike Të dhënat dhe informacioni financiar e kontabël ruhen nga Organizatat Jofitimprurëse dhe Entet Publike, për të paktën 5 vjet, […]

Kalendari Tatimor OJF

Lloji i deklarimit Afati i deklarimit Afati i pagesës Deklarimi i tatimit mbi fitimin Jo më vonë se data 31 Mars e vitit që pason periudhën tatimore Këst 3-mujor: jo më vonë se data 30 e muajit të fundit të 3-mujorit (30 Mars, 30 Qershor, 30 Shtator, 30 Dhjetor); ose këst mujor: jo më vonë […]

VENDIM Nr. 399, datë 3.5.2017 PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI

VENDIM Nr. 399, datë 3.5.2017 PËR PËRCAKTIMIN E PAGËS MINIMALE NË SHKALLË VENDI Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 111, të ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të pikës 1, të nenit 4, të ligjit nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat në caktimin […]

PËR PAGESËN DHE FSHIRJEN/SHUARJEN E DETYRIMEVE TATIMORE…

Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, dhe 155, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti i ligjit Ky ligj parashikon pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore të papaguara, të detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e […]