Test për tekst:

  TAP 0-30000: 0
  TAP 30001-150000: 13%
  TAP 150001+: 23%
  Sigurimet Shoqërore Punëmarrësi: 9.5%
  Sigurimet Shëndetësore Punëmarrësi: 1.7%
  Sigurimet Shoqërore Punëdhënësi: 15%
  Sigurimet Shëndetësore Punëdhënësi: 1.7%

  Paga:

  Zgjidh nëse vlera e dhënë është...