Shërbimet Tona…

Konsulencë Financiare

– Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
– Strukturim Biznesesh.
Konsulencë për Start-Up.
Regjistrime në QKB.
Strukturim dhe Konsulencë Financiare. (Biznese dhe OJF).

Konsulence Kredie

Administrim Pasuri të Patundshme me kontratë shërbimi ose prokurë.
Përfaqësim në proçedura legalizimi (ALUIZNI).
Përfaqësim dhe ndjekje çështjesh në ATP (Agjencinë e Trajtimit të Pronave).
Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash në Hipotekë.

Shërbime të Kontabilitetit

– Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
– Strukturim Biznesesh.
Konsulencë për Start-Up.
Regjistrime në QKB.
Strukturim dhe Konsulencë Financiare. (Biznese dhe OJF).

Pasuri të Patundshme

Administrim Pasuri të Patundshme me kontratë shërbimi ose prokurë.
Përfaqësim në proçedura legalizimi (ALUIZNI).
Përfaqësim dhe ndjekje çështjesh në ATP (Agjencinë e Trajtimit të Pronave).
Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash në Hipotekë.

Hartim Dokumentacioni

Hartime Kontratash.
Hartim Vendime Bordi (Ojf dhe Shoqëri).

Përfaqësim për shërbime administrative

Konsulence.AL merr përsipër të përfaqësojë interesat tuaja në marrëdhënie me të tretë përmes autorizimeve apo prokurës.

Në mbështetje të Biznesit

Strukturim Biznesesh.
Konsulencë për Start-Up.
Regjistrime në QKB.

Përfaqësim çështje gjyqësore

Konsulence.AL merr përsipër të përfaqësojë interesat tuaja në marrëdhënie me të tretë përmes autorizimeve apo prokurës.