Deklarata e të ardhurave personale (Individ)

Çdo individ rezident në Republikën e Shqipërisë, i cili përfiton të ardhura me burim në Republikën e Shqipërisë dhe jashtë saj, në shumën mbi 2,000,000 (dy milionë) lekë në vit, në mbështetje të Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, është i detyruar të paraqesë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave. Deklarata Individuale Vjetore e të Ardhurave është e detyrueshme të paraqitet gjithashtu edhe nga individët jo rezidentë, të cilët realizojnë të ardhura të tatueshme, me burim në Republikën e Shqipërisë, në shumën mbi 2,000,000 (dy milionë) lekë. Individët janë të detyruar të deklarojnë të ardhurat e tatueshme si më poshtë:

 • Të ardhura bruto nga paga apo shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit.
 • Të ardhurat bruto nga dividenti.
 • Të ardhurat bruto nga qiraja.
 • Fitimi kapital nga shitja e pasurisë së palujtshme në pronësi të deklaruesit.
 • Të ardhura bruto nga interesat bankare.
 • Fitimi kapital i krijuar nga investimet në tituj apo nga pasuri të palujtshme.
 • Shuma bruto të fituara nga lotaria apo lojëra të tjera të fatit.
 • Të ardhurat bruto nga pasuria intelektuale, licencat, të drejtat ekskluzive dhe pasuritë e tjera, që përbëhen vetëm nga të drejta dhe që nuk kanë formë fizike.
 • Fitimi kapitali nga dhurimi.
 • Të ardhura bruto të realizuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
 • Të ardhura bruto të tjera të papërmendura më lart.

Çdo individ, i cili është i detyruar të paraqesë Deklaratën Individuale Vjetore të të Ardhurave, duhet të bëjë kujdesin e duhur për plotësimin e saktë të të dhënave të deklaratës dhe sidomos për llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, në rastet kur individi përfiton dy apo më shumë paga në një muaj nga punëdhënës të ndryshëm. Plotësimi i pasaktë i Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave mund të shkaktojë vendosjen e penaliteteve për individin deklarues. Tatimi i llogaritur mbi pagat dhe shpërblimet nga marrëdhëniet e punësimit për individët, është kuti e lirë boshe në deklaratë dhe plotësohet nga vetë deklaruesi. Individi deklarues, do të llogarisë tatimin mbi të ardhurat personale nga pagat dhe shpërblimet për të gjitha të ardhurat nga pagat që përfitohen gjatë muajit, edhe në rastin kur ai i përfiton këto paga nga punëdhënës të ndryshëm. Në rastin kur shuma e të ardhurave të përfituara gjatë muajit nga dy apo më shumë paga tek punëdhënës të ndryshëm e kalojnë vlerën që tatohet me zero përqind (30,000 lekë), tatimi do të llogaritet mbi totalin e të ardhurave mujore nga pagat (totali i të ardhurave nga pagat tek të gjithë punëdhënësit). Në bazë të shumës së pagave të përfituara në total nga të gjithë punëdhënësit, individi bën llogaritjet sipas skemës së mëposhtme:

 • Për shumën e pagave mujore deri 30.000 lekë tatimi është zero përqind
 • Për shumën e pagave mujore nga 30.001 lekë – 130 000 lekë tatimi është 13 përqind e shumës mbi 30 000 lekë
 • Për shumën e pagave mujore nga 130 001 lekë e më tepër tatimi është 13,000 lekë plus 23 përqind e shumës mbi 130,000 lekë

Tatimi i llogaritur në këtë mënyrë për çdo muaj të vitit, mblidhet për të 12 muajt e vitit dhe hidhet në një shumë të vetme në kutinë 4 të deklaratës, e cila përfaqëson tatimin vjetor të llogaritur për pagat dhe shpërblimet. Në kutinë 22 të deklaratës, individi do të shënojë shumën e tatimit të paguar dhe të mbajtur në burim nga cdo punëdhënës gjatë gjithë muajve të vitit. Diferenca midis tatimit të llogaritur, të shënuar në kutinë 4 të deklaratës, me shumën e tatimit të paguar, të mbajtur në burim nga punëdhënësit, të shënuar në kutinë 22 të deklaratës, përfaqëson shumën e detyrimit që duhet të paguajë individi në administratën tatimore për llogari të të ardhurave të tij vjetore nga punësimet. Shuma e tatimit të llogaritur, të vendosur në kutinë 4 të deklaratës, në asnjë rast nuk mund të jetë më e vogël se tatimi i mbajtur në burim dhe i paguar nga punëdhënësi për të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës gjatë vitit të vendosur në kutinë 22 të deklaratës. Në rastin e individëve, të cilët në asnjë muaj të vitit nuk kanë qenë të dypunësuar, shuma e tatimit të llogaritur, të vendosur në kutinë 4 të deklaratës, është gjithmonë e barabartë me tatimin e mbajtur në burim dhe të paguar nga punëdhënësi për pagat dhe shpërblimet në lidhje me marrëdhëniet aktuale të punës gjatë vitit, të vendosur në kutinë 22 të deklaratës.

Nga 1 Prilli 2018, tatimpaguesit me qarkullim mbi 2 milionë lekë do të zbatojnë shkallën tatimore të TVSH-së, prej 20%, për çdo shitje të kryer

Tatimpaguesit, të cilët kanë realizuar një qarkullim mbi 2.000.000 (dy milionë) lekë, për vitin kalendarik 2017, si dhe ata që parashikojnë të realizojnë këtë qarkullim gjatë këtij viti, nga data 1 Prill 2018 duhet të regjistrohen me përgjegjësinë tatimore të TVSH-së (tatimi mbi vlerën e shtuar).

 • Çdo tatimpagues i regjistruar për TVSH-në, duhet të komunikojë me shoqërinë e autorizuar që e ka furnizuar me pajisjen fiskale për të bërë ndryshimin e shkallës tatimore të TVSH brenda dates 31 mars 2018, për qëllim të lëshimit të kuponit tatimor me TVSH;
 • Çdo tatimpagues i regjistruar për TVSH-në brenda dates 31 mars 2018 duhet të furnizohet me faturat tatimore me TVSH, të përdorshme për çdo shitje mbi 40.000 (dyzet mijë) lekë, ose kur blerësit do t’i kërkojnë një të tillë.

Paraprakisht këta tatimpagues duhet të përpilojnë (inventarizojnë) listën e mallrave stok të specifikuar në sasi dhe në vlerë.

 • Ky inventar duhet të dorëzohet në Drejtorinë Rajonale, brenda dates 31 mars 2018.
 • Çdo mall i përfshirë në inventar duhet të jetë i justifikuar me faturë tatimore të blerjes me TVSH, i blerë jo më parë se 12 muaj nga data që është bërë regjistrimi në TVSH.

Ky proces i jep të drejtën çdo tatimpaguesi, që në muajin e parë kur bëhet subjekt i regjistruar në TVSH, të njohë TVSH-në e zbritshme për mallrat e inventarit gjendje në datën e regjistrimit në këtë regjim.

Tatimi në Burim (15% e Neto apo Bruto)?

Nisur nga shumë pyetje dhe paqartësi në lidhje me faktin se mbi ç’bazë llogaritet vlera e Tatimit në Burim të pagesave të kryera (Qira, pagesa profesionale, etj), po paraqesim llogjikën që qëndron pas kësaj.

Termi “Tatim në Burim” nënkupton që nga pagesa që do bëhej do të mbahej 15% për ta deklaruar dhe paguar si të tillë tek Tatimet. Kjo do të thotë se 15% merret nga vlera Bruto. Nëse në marrëveshjen e arritur me palën përfituese të pagesës është që do të paguhet një shumë CASH prej X lekë në këtë rast vlera e tatimit do të llogaritej mbi shumën bruto që në këtë rast është X/85% ose X/0.85. Pra Bruto nuk eshte X+15%*X por X/0.85.
Tatimi në Burim është 15% e Brutos ose afersisht 17.647% (3/17) e Netos.

Shembull. Në një marrëveshje përkthimi për një material keni rënë dakord të paguani përkthyesin me 10000Lekë për punën e kryer dhe ai nuk siguron faturë tatimore për ju, por do të paguani këtë shërbim duke paguar Tatim në Burim. Pasi kryeni pagesën në muajin pasardhës (brenda datës 20 të muajit) duhet të bëni deklarimin dhe pagesën e këtij tatimi. Llogaritja bëhet si më poshtë:

Vlera Bruto për efekt tatimi do të ishte=10,000leke/0.85=11,764.7lekë

Nga kjo shumë do gjendet vlera e Tatimit në Burim (15%)= 0.15*11,764.7lekë=1,764.7Lekë

(Ose ndryshe tatimi do ishte = 3/17*10,000Lekë=1,764.7Lekë)

 

Minimizoni rrezikun e penalizimit nga deklarimet ne sistemin tatimor

Ka një sërë detajesh që neglizhojmë, të cilat na penalizojnë në momente të caktuara të aktivitetit tonë. Jo të gjithë, por një pjesë e mirë e jona duhet të ketë provuar penalizimin për deklarimet e vonuara dhe gjobat që rrjedhin prej tyre.
Nga analiza e bërë rezultoi se rreth 50% e këtyre gjobave të paguara janë për përgjigjgësi tatimore për të cilat biznesi nuk kishte nevojë të dorëzonte deklarata. Continue reading “Minimizoni rrezikun e penalizimit nga deklarimet ne sistemin tatimor”

e-Shërbime për OJF dhe Ente Publike

Të gjithë tatimpaguesit e kanë të domosdoshëm bashkëpunimin dhe bashkëveprimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, ndaj në kuadër të përmirësimit në ofrimin e shërbimeve, për të sjellë shpejtësi, siguri, dhe transparencë të procesit, shërbimet elektronike, e-sherbimet, jane një mënyrë e drejtëpërdrejtë për të përmbushur detyrimet ligjore të taksapaguesve nëpërmjet deklarimit elektronik duke evituar kështu vonesat burokratike.

Prej periudhës së fillimit të aplikimit deri sot këto shërbime janë perfeksionuar dhe tashmë janë kthyer në një rutinë të përditshme në marrëdhëniet mes biznesit dhe administratës tatimore.

Tatimet e mia (eFiling) është konceptuar dhe ndërtuar në mënyrë të tillë që të jetë lehtësisht i përdorshem nga të gjithë pavarësisht ndryshimeve në gjini, grup moshë apo nivel arsimor.

Për të aksesuar llogarinë e deklarimit elektonik klikoni këtu.

Për më tepër informacion rreth përdorimit të llogarisë tuaj në eFiling, klikoni këtu.

Deklarimi në sistemin tatimor pas regjistrimit fillestar të personave fizikë të vetëpunësuar

Deklarimi në organin tatimor të personit fizik të vetëpunësuar pa punëmarrës dhe pa punonjës të papaguar të familjes mbi 16 vjeç, me të cilët ai punon dhe bashkëjeton ligjërisht, pasi është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në administratën tatimore dhe është pajisur me NIPT, kryhet deri të paktën 3 ditë përpara afatit të paraqitjes së deklaratës (listëpagesës).

Llogaritja e detyrimit të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore bëhet me efekte nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit ose në administratën tatimore.
Afati maksimal për deklarimin e listëpagesës është data 20 e muajit pasardhës të çdo tremujori, konkretisht:

 • 20 Janar
 • 20 Prill
 • 20 Korrik
 • 20 Tetor

Ndërkohë deklarimi duhet kryer të paktën 3 ditë përpara këtij afati, të tremujorit përkatës.

Shembull: 
Nëse personi fizik (i vetëpunësuar pa punëmarrës dhe pa punonjës të papaguar të familjes), është regjistruar në QKB në datën 12 maj 2017 (apo gjatë muajve prill, maj dhe qershor), regjistrimi në mënyrë elektronike në sistemin tatimor si i vetëpunësuar, duhet të kryhet brenda datës 17 Korrik 2017.

Deklarimet Personale dhe pagesat e detyrimeve tatimore

Përgjegjësia për deklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore mbi të ardhurat personale të siguruara në forma të tjera përveç pagës, nuk e kanë vetëm Shoqëritë apo personat Fizikë/Juridikë të regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe që janë pajisur me një Nipt. Ky është një detyrim për çdo individ që jeton e punon në Shqipëri. Të tilla janë të ardhurat e siguruara nga qiraja apo marrëveshje të tjera kontraktuale të natyrave të ndryshme.

Si të tillë, këta individë kanë detyrimin të regjistrohen si tatimpagues në sistemin tatimor. Si mund të bëjnë këtë?
– Mënyra më e thjeshtë është të paraqiteni para sportelit të shërbimit për tatimpaguesit dhe të bëni një kërkesë sipas formatit të vënë në dispozicion. Në këtë formular duhet të specifikoni detyrimin tatimor për të cilin doni të regjistroheni (Psh. në rastin e deklarimit të të ardhurave nga qiraja e objekteve që keni në pronësi do të ishte Tatimi mbi Qeranë që në sistemin tatimor është klasifikuar nën Tatimin e Mbatjur në Burim).
Pas këtij hapi shërbimi i tatimpaguesit do ju vërë në dispozicion Username (që normalisht është Numri i Identifikimit) dhe password (Fjalëkalimi i parë i gjeneruar është “Tatimetemia12”). Me këto të dhëna ju mund të bëni deklarimin dhe të gjeneroni urdhërpagesën për ta paguar më pas në çdo bankë të nivelit të dytë.

– Duke u regjistruar në portalin e Tatimeve duke klikuar këtu. Më pas mund të ndiqni hapat e prezantuar për regjistrimin. Për t’u regjistruar apo ç’regjistruar nga sistemi për një shërbim specifik, duhet të paraqiteni para zyrave të Shërbimit për Tatimpaguesin.

Wave – Sistem faturimi dhe kontabel online FALAS*

Reflektoni profesionalizëm dhe merrni pagesat për faturat

Krijo dhe dërgo fatura elektronike profesionale, vlerësime dhe regjistro shpenzimet në disa sekonda. Kontrollo stutusin e pagesës së faturave tuaja që të jeni në gjendje të verifikoni kur do keni lekët në llogarinë tuaj bankare

Fuqizoni biznesin tuaj në të gjitha nivelet

Pranoni pagesa me kartë krediti për arkëtime të shpejta. Shumica e faturave elektronike që paguhen me Kartë Krediti paguhen brenda 2 ditësh ose më shpejt. Ju dhe klientët tuaj do të shijoni këtë mundësi.

Organizohu dhe drejto një biznes më të mirë

Regjistro të ardhurat dhe shpenzimet duke përdorur pajisje skanimi të faturave dhe kuponëve tatimorë apo transaksioneve të bankës. Shmang hedhjen manuale të të dhënave, mos u shqetësoni më për transaksionet që nuk i mbani mend dhe përgatitu për momentin e deklarimit të tatimeve pa stres.

Kriko një llogari falas tani WAVEAPPS

Mbajtja e dokumentacionit

Regjistrat, librat dhe informacioni financiar janë dokumente, që përmbajnë informacionin e regjistruar, në mënyrë kronologjike dhe sistematike, të veprimeve tregtare, të cilat mbahen për përcaktimin e shumës së detyrimeve tatimore të Organizatave Jofitimprurëse dhe Enteve Publike

Të dhënat dhe informacioni financiar e kontabël ruhen nga Organizatat Jofitimprurëse dhe Entet Publike, për të paktën 5 vjet, duke filluar nga fundi i vitit tatimor, të cilit i përkasin dokumentet.

Organizatat Jofitimprurëse dhe Entet Publike, për çdo shitje, lëshojnë faturë tatimore ose kupon tatimor.

Fatura tatimore
Çdo shitblerje mallrash apo të drejtash, si dhe çdo kryerje punimi apo shërbimi, që është pjesë e veprimtarisë tregtare, është objekt faturimi.

Faturat për shitjen e sendeve apo kryerjen e punimeve e të shërbimeve janë fatura tatimore, të cilat përfshihen në përllogaritjet e detyrimit tatimor.

Fatura tatimore përmban numrin rendor dhe numrin personal të identifikimit, numrin e identifikimit të Organizatës Jofitimprurëse dhe Entit Publik, datën dhe vendin e lëshimit, emrin dhe adresën e palëve, datën e realizimit të shitjes ose të punimit apo shërbimit, emërtimin e saktë të tyre, çmimin e plotë të shitjes dhe, nëse është rasti, rritjet ose zbritjet e tjera, të zbatuara, si dhe shumat e shifruara, cilado qoftë mënyra e likuidimit të faturës.

Fatura tatimore me TVSH

 1. Organiza Jofitimprurëse dhe Enti Publik, që i nënshtrohet tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH), sa herë që ofron mallra apo shërbime për një person tjetër, duhet të lëshojë fature tatimore me TVSH, në përputhje me ligjin nr. 92/2014, datë 24.7.2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar.
 2. Ministri i Financave, me udhëzim, mund të parashikojë transaksione, për të cilat nuk ekziston detyrimi i lëshimit të një fature tatimore, duke përcaktuar kriteret për dokumentimin e këtyre transaksioneve.
 3. Përveç përshkrimeve dhe të dhënave, të parashikuara në pikën 3 të nenit 49 të këtij ligji, fatura tatimore me TVSH përmban :
  vlerën, mbi të cilin përllogaritet TVSH -ja;
  vlerën me TVSH, të zbatuar sipas kategorive të sendeve, punimeve e shërbimeve;
  shumën e TVSH-së.

Lëshimi i faturës tatimore
Shitësi lëshon faturë tatimore dhe blerësi duhet ta kërkojë atë në kohën e realizimit të shitjes apo të kryerjes së punimit ose shërbimit. Fatura tatimore përgatitet nga shitësi në jo më pak se dy kopje, nga të cilat njërën e merr dhe e ruan blerësi, kurse tjetrën e mban dhe e ruan shitësi. Faturat përgatiten me numër rendor progresiv.

Kuponi tatimor
Kuponi tatimor është dokumenti i lëshuar me anë të pajisjeve fiskale apo të pajisjeve të tjera elektronike me aparat shtypshkrimi.

Organizatat Jofitimprurëse dhe Entet Publike, që detyrohen të lëshojnë kupona tatimorë lëshojnë njëherazi edhe faturë, nëse shitja apo shërbimi i kryer është për një përdorim tregtar dhe, për këtë shkak, blerësi është i detyruar ta kërkojë faturën.

Të gjithë Organizatat Jofitimprurëse dhe Entet Publike, që shesin mallra apo ofrojnë shërbime në mjedise apo njësi të përhershme, të hapura për publikun, duhet të instalojnë pajisje fiskale dhe të lëshojnë kupona tatimorë për çdo transaksion.

Kuponi tatimor, i pashoqëruar me faturë, nuk njihet si dokument justifikues i shpenzimeve për blerësin, ushtrues të një veprimtarie tregtare.

Detyrimi për përdorimin e pajisjeve fiskale dhe për vendosjen e sistemeve të monitorimit të qarkullimit
Organizatat Jofitimprurëse dhe Entet Publike, që kryejnë qarkullimin e mallrave dhe të shërbimeve, për të cilat pagesat nuk kryhen nëpërmjet bankës, janë të detyruar të instalojnë dhe të përdorin sistemin fiskal, nëpërmjet përdorimit të pajisjeve fiskale, për regjistrimin e pagesave me para në dorë dhe për lëshimin, në mënyrë të detyrueshme, të kuponit tatimor.

Dokumentimi i mallrave
Organizatat Jofitimprurëse dhe Entet Publike që mbajnë, tregtojnë, përdorin ose transportojnë mallra, duhet të kenë dokumentet e nevojshme tatimore, që provojnë pronësinë ose kontrollin mbi këto mallra dhe, me kërkesën e zyrtarëve të Administratës Tatimore.

Continue reading “Mbajtja e dokumentacionit”